Computer Vision

[Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Xin chào, ở bài viết "Simple vehicle counter with OpenCV" chúng ta đã tìm hiểu về thuật toán Centroid Tracking để định danh đối tượng, cũng như phối hợp với Background Subtraction để phát hiện và đếm phương tiện giao thông, hệ thống này tuy đơn giản nhưng cũng có nhiều nhược điểm (đã nêu… Continue reading [Object Tracking/Object Detection] Motorbike counter with OpenCV

Computer Vision

[Image Classification] Support Vector Machines

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Support Vector Machines (SVM) - một thuật toán được sử dụng phổ biến trong Machine Learning để phân loại dữ liệu, cũng như tìm cách áp dụng Support Vector Classifier. HIỂU VỀ SUPPORT VECTOR MACHINES LINEAR SEPARABILITY Trước hết chúng ta cần tìm… Continue reading [Image Classification] Support Vector Machines