Computer Vision

[Image Classification] Pyramid image và mô hình BOVW

Khi giải quyết bài toán Object Detection, chúng ta đều biết đến khái niệm "pyramid image" - phương pháp thay đổi scale của bức ảnh để có thể phát hiện đối tượng ở những kích thước khác nhau. Bên cạnh đó, có một dạng "pyramid image" khác được sử dụng phổ biến trong bài toán… Continue reading [Image Classification] Pyramid image và mô hình BOVW

Computer Vision

[Image Classification] k-Means Clustering

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về k-Means Clustering - một thuật toán Unsupervised Learning được sử dụng rất phổ biến để phân nhóm dữ liệu. TÌM HIỂU VỀ K-MEANS CLUSTERING Với k-Means clustering, chúng ta có thể phân chia tập dữ liệu thành k nhóm (cluster) riêng biệt, trong… Continue reading [Image Classification] k-Means Clustering

Computer Vision

[Image Classification] Random Forests

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Random Forest, một thuật toán Machine Learning dựa trên Decision Trees, cho phép cải thiện độ chính xác khi phân loại hình ảnh. RANDOM FOREST LÀ GÌ? Random Forest là một ensemble classification method (phương pháp phân loại hòa hợp), tức là áp dụng… Continue reading [Image Classification] Random Forests

Computer Vision

[Image Classification] Decision Trees

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Decision Trees - một thuật toán đơn giản và mạnh mẽ được sử dụng phổ biến trong Machine Learning. DECISION TREES LÀ GÌ? Nếu bạn nào đã học về cấu trúc dữ liệu chắc chắn sẽ biết đến Binary Tree (Cây nhị phân)… Continue reading [Image Classification] Decision Trees

Computer Vision

[Image Classification] Support Vector Machines

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Support Vector Machines (SVM) - một thuật toán được sử dụng phổ biến trong Machine Learning để phân loại dữ liệu, cũng như tìm cách áp dụng Support Vector Classifier. HIỂU VỀ SUPPORT VECTOR MACHINES LINEAR SEPARABILITY Trước hết chúng ta cần tìm… Continue reading [Image Classification] Support Vector Machines