AVR · Embedded Linux

Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

Xin chào, ban đầu mình muốn thực hiện giao tiếp I2C giữa Raspberry Pi 3 (RPi 3) và ATtiny2313 nhưng không thành công do RPi 3 có một Hardware bug, nói đơn giản là RPi 3 không hỗ trợ "clock stretching" khi thiết bị Slave giữ SCL ở mức LOW để trao đổi dữ liệu, "clock… Continue reading Communication between RPi 3 and ATmega MCU over I2C

AVR · Embedded System

IR remote receiver with ATtiny2313

Xin chào, chắc hẳn chúng ta đều biết cái remote, hãy ứng dụng IR remote để điều khiển các thiết bị điện trong nhà nào! 1 - CHUẨN BỊ MCU ATtiny2313 IR receiver TSOP4838 IR remote với protocol NEC. vài con LED, trở 330 và dây dẫn. 2 - PROTOCOL NEC Dữ liệu được mã… Continue reading IR remote receiver with ATtiny2313