Python

SciPy library reference

[NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC] SciPy library là một bộ thư viện quan trọng của Python cung cấp các algorithms và functions dùng trong các lĩnh vực như: xử lý tín hiệu số, tối ưu, thống kê, v.v.. SciPy library kết hợp cùng NumPy, Matplotlib, IPython, pandas, SymPy, scikit-learn,... tạo thành… Continue reading SciPy library reference

Python

Python Virtual Environment

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Virtual Environment của Python. HIỂU VỀ VIRTUAL ENVIRONMENT Virtual Environment cho phép chúng ta cách ly các project viết trong môi trường Python, nhằm tránh xung đột giữa các package mà các project này sử dụng. Để tạo Virtual Enviroment trong môi trường… Continue reading Python Virtual Environment