Python

Python Standard Library – ElementTree XML

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện ElementTree của Python. TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ FILE XML Để trích xuất dữ liệu với thư viện ElementTree, chúng ta sử dụng 2 class Element và ElementTree. Trong đó, class ElementTree sẽ… Continue reading Python Standard Library – ElementTree XML

Python

Python 3 built-in attributes

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu một số built-in attributes được định nghĩa trong Python 3. I.__dict__: là một Dict được sử dụng để chứa các biến của một object I; C.__name__: một String chứa tên của module, class; nếu module hiện tại là chương trình chính thì __name__ == '__main__'; I.__class__: tên… Continue reading Python 3 built-in attributes

Python

Màu mè với ASCII Progress Bar

Xin chào, một progress bar trên terminal để hiển thị tiến trình cho những task tốn nhiều thời gian xử lý (chẳng hạn như bóc tách dữ liệu, training mô hình machine learning,...) sẽ làm cho công việc lập trình sinh động và thú vị hơn rất nhiều. Bài viết này sẽ giới thiệu về… Continue reading Màu mè với ASCII Progress Bar

Python

Đóng gói chương trình với PyInstaller

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về PyInstaller - một công cụ đóng gói chương trình Python thành "stand-alone executable file" có thể thực thi trong các môi trường Windows, Linux, MAC OS, v.v.. mà không cần cài đặt Python Interpreter. CÀI ĐẶT PYINSTALLER $ python -m pip install pyinstaller… Continue reading Đóng gói chương trình với PyInstaller

C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal