Java · Processing

Exception handling in Java/Processing

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Exception Handling trong Java (và Processing). CATCHING EXCEPTION Exception handling là quá trình xử lý các lỗi xảy ra trong khi chương trình được thực thi. Trong Java, cấu trúc xử lý exception là try/catch, tức là chương trình sẽ cố gắng (try) chạy một đoạn… Continue reading Exception handling in Java/Processing

Processing

Launch a program/command (in Windows) from Processing

Hầu như ngôn ngữ lập trình nào cũng hỗ trợ giao tiếp với hệ thống (system interface), hôm nay chúng ta sẽ thực hiện chạy một chương trình từ sketch của Processing. Khi chúng ta áp dụng cho các ngôn ngữ khác, cấu trúc câu lệnh không thay đổi, chỉ thay đổi function, chẳng hạn:… Continue reading Launch a program/command (in Windows) from Processing