Python

Python Standard Library – subprocess

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng module subprocess của Python 3 để thực thi các command lines, nhằm thay thế cho các các method đã cũ như os.system() và os.popen(). FUNCTION SUBPROCESS.RUN() Cách đơn giản nhất để sử dụng subprocess module là gọi function run() (hoặc function… Continue reading Python Standard Library – subprocess

Python

Python Standard Library – ElementTree XML

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện ElementTree của Python. TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ FILE XML Để trích xuất dữ liệu với thư viện ElementTree, chúng ta sử dụng 2 class Element và ElementTree. Trong đó, class ElementTree sẽ… Continue reading Python Standard Library – ElementTree XML

Python

Python 3 built-in attributes

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu một số built-in attributes được định nghĩa trong Python 3. I.__dict__: là một Dict được sử dụng để chứa các biến của một object I; C.__name__: một String chứa tên của module, class; nếu module hiện tại là chương trình chính thì __name__ == '__main__'; I.__class__: tên… Continue reading Python 3 built-in attributes

Python

Màu mè với ASCII Progress Bar

Xin chào, một progress bar trên terminal để hiển thị tiến trình cho những task tốn nhiều thời gian xử lý (chẳng hạn như bóc tách dữ liệu, training mô hình machine learning,...) sẽ làm cho công việc lập trình sinh động và thú vị hơn rất nhiều. Bài viết này sẽ giới thiệu về… Continue reading Màu mè với ASCII Progress Bar

Python

Python Standard Library – base64

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu về thư viện base64 của Python. Base64 là gì? Base64 là một phương pháp encode, sử dụng một tập hợp 64 ký tự để biểu diễn lại dữ liệu gốc, qua đó, mỗi ký tự sẽ biểu diễn cho 6-bit dữ liệu. Như vậy, với 3 bytes… Continue reading Python Standard Library – base64