Java · Processing

Exception handling in Java/Processing

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Exception Handling trong Java (và Processing). CATCHING EXCEPTION Exception handling là quá trình xử lý các lỗi xảy ra trong khi chương trình được thực thi. Trong Java, cấu trúc xử lý exception là try/catch, tức là chương trình sẽ cố gắng (try) chạy một đoạn… Continue reading Exception handling in Java/Processing