Java

Variable-Length Arguments in Java

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Variable-Length Arguments trong ngôn ngữ Java. VARARGS = VARIABLE-LENGTH ARGUMENTS Varargs cho phép một method có thể nhận một số lượng arguments tùy ý. Cú pháp khai báo varargs như sau: returnType methodName(datatype ... variableName) Trong đó: returnType - kiểu dữ liệu trả… Continue reading Variable-Length Arguments in Java

Java

Regular Expression Processing in Java

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Regular Expression (regex) trong Java với package java.util.regex gồm 2 class hỗ trợ xử lý regex là Pattern và Matcher. PATTERN Class Pattern được sử dụng để định nghĩa một regex mới. Class Pattern không có constructor, do đó chúng ta tạo một… Continue reading Regular Expression Processing in Java