C/C++

Extern and Static in C/C++

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 keyword "extern" và "static" trong ngôn ngữ C/C++. Đầu tiên chúng ta cần phân biệt hai khái niệm: Declaration (khai báo) và Definition (định nghĩa). Declaration (một biến có thể được declare nhiều lần ở nhiều nơi) - mô tả kiểu dữ liệu… Continue reading Extern and Static in C/C++

C/C++

Error handling – Stderr and Exit

  Ngôn ngữ C có các Standard Files sau: Standard input (stdin), Standard output (stdout) , Standard error (stderr). Bình thường chúng ta chỉ chú ý đến stdin và stdout, thế còn stderr thì sao? Trong trường hợp xảy ra lỗi, chúng ta sẽ muốn in ra thông báo về lỗi đã gặp phải, đó là lý do… Continue reading Error handling – Stderr and Exit