C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal

C/C++

Extern and Static in C/C++

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 keyword "extern" và "static" trong ngôn ngữ C/C++. Đầu tiên chúng ta cần phân biệt hai khái niệm: Declaration (khai báo) và Definition (định nghĩa). Declaration (một biến có thể được declare nhiều lần ở nhiều nơi) - mô tả kiểu dữ liệu… Continue reading Extern and Static in C/C++