C/C++

Trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện tinyXML2

Xin chào, bài viết này giới thiệu về tinyXML2, một thư viện C++ dùng để xử lý file XML. Trong khuôn khổ bài viết chúng ta sẽ tìm hiểu cách trích xuất dữ liệu từ file XML. Các functions quan trọng Đầu tiên chúng ta cần clone thư viện tinyXML2 về từ Github. Vì không… Continue reading Trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện tinyXML2

C/C++

Command-line arguments in C/C++

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu cách trup cập các arguments được truyền vào chương trình C/C++ khi nó được thực thi. ARGC VÀ ARGV Trong chương trình C/C++, khi function main() được gọi, nó sẽ được cung cấp hai đối số, thường được đặt tên là argc và argv. int main(int argc,… Continue reading Command-line arguments in C/C++

C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal