Embedded Linux

Một số setting cho Raspbian

Thiết lập static ip address cho RPi (Raspbian Wheezy) $ sudo nano /etc/network/interfaces và chỉnh sửa nội dung của file interfaces phù hợp với mạng LAN đang dùng: Thêm DNS server: $ sudo nano /etc/resolv.conf Thiết lập static ip address cho RPi (Raspbian Jessie and Stretch) Trên Raspbian Jessie và Stretch, phương pháp cài đặt… Continue reading Một số setting cho Raspbian