AVR · Embedded System

IR remote receiver with ATtiny2313

Xin chào, chắc hẳn chúng ta đều biết cái remote, hãy ứng dụng IR remote để điều khiển các thiết bị điện trong nhà nào! 1 - CHUẨN BỊ MCU ATtiny2313 IR receiver TSOP4838 IR remote với protocol NEC. vài con LED, trở 330 và dây dẫn. 2 - PROTOCOL NEC Dữ liệu được mã… Continue reading IR remote receiver with ATtiny2313

AVR · Embedded System

Flashing AVR MCUs with AVRDUDE and Arduino board.

AVRDUDE là gì nhỉ? AVRDUDE - AVR Downloader Uploader - is a program for downloading and uploading the on-chip memories of Atmel's AVR microcontrollers. It can program the Flash and EEPROM, and where supported by the serial programming protocol, it can program fuse and lock bits. Chắc chắn chúng ta đều đã nghe qua cái… Continue reading Flashing AVR MCUs with AVRDUDE and Arduino board.