Computer Vision

[Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Object Tracking và giải thuật Centroid Tracking, qua đó áp dụng vào bài toán đếm số lượng xe đang lưu thông trên đường. OBJECT TRACKING LÀ GÌ? Nói đơn giản, Object Tracking là một giải thuật nhằm xác định vị trí mới của… Continue reading [Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV

Computer Vision

[Binary Descriptor] BRISK, ORB và FREAK

Xin chào, trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về ORB Keypoint Detector và BRISK Keypoint Detector, nhưng không chỉ có thế, ORB và BRISK còn có thể đóng vai trò là các Binary Descriptor. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 bộ Binary Descriptor là ORB, BRISK… Continue reading [Binary Descriptor] BRISK, ORB và FREAK

Computer Vision

[Binary Descriptor] BRIEF

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Binary Descriptor và bộ descriptor BRIEF. BINARY DESCRIPTOR LÀ GÌ? Các Local Feature Descriptors như SIFT, RootSIFT và SURF mà chúng ta đã tìm hiểu đều rất mạnh mẽ và hiệu quả trong các ứng dụng như Image Classification, Content-Based Image… Continue reading [Binary Descriptor] BRIEF

Computer Vision

[Image Search Engine] Mô hình Bag of Visual Words

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình Bag of Visual Words (BOVW) - một khái niệm quan trọng trong Computer Vision. Từ các bài viết về Local Feature Descriptor, chúng ta đã biết cách trích xuất vector đặc trưng từ các keypoint có trong bức ảnh, nhưng mỗi… Continue reading [Image Search Engine] Mô hình Bag of Visual Words

Computer Vision

[Object Detection] 7 bước để xây dựng Single Object Detector với HOG và Linear SVM

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu 7 bước để xây dựng cho riêng mình một bộ Single Object Detector đơn giản với HOG descriptor và Linear SVM classifier. Mặc dù các Deep Learning Object Detection Frameworks như Faster R-CNN, SSD và YOLO đã thể hiện khả năng vượt trội so… Continue reading [Object Detection] 7 bước để xây dựng Single Object Detector với HOG và Linear SVM