Computer Vision

[Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử của các thuật toán Face Recognition và hai thuật toán được sử dụng phổ biến: Eigenfaces và LBPs. FACE RECOGNITION LÀ GÌ? Phối hợp với Face Detection, một kỹ thuật dùng để phát hiện sự hiện diện của khuôn… Continue reading [Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Computer Vision

[Image Classification] k-Means Clustering

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về k-Means Clustering - một thuật toán Unsupervised Learning được sử dụng rất phổ biến để phân nhóm dữ liệu. TÌM HIỂU VỀ K-MEANS CLUSTERING Với k-Means clustering, chúng ta có thể phân chia tập dữ liệu thành k nhóm (cluster) riêng biệt, trong… Continue reading [Image Classification] k-Means Clustering

Computer Vision

[Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Object Tracking và giải thuật Centroid Tracking, qua đó áp dụng vào bài toán đếm số lượng xe đang lưu thông trên đường. OBJECT TRACKING LÀ GÌ? Nói đơn giản, Object Tracking là một giải thuật nhằm xác định vị trí mới của… Continue reading [Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV

Computer Vision

[Binary Descriptor] BRISK, ORB và FREAK

Xin chào, trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về ORB Keypoint Detector và BRISK Keypoint Detector, nhưng không chỉ có thế, ORB và BRISK còn có thể đóng vai trò là các Binary Descriptor. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 bộ Binary Descriptor là ORB, BRISK… Continue reading [Binary Descriptor] BRISK, ORB và FREAK

Computer Vision

[Binary Descriptor] BRIEF

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Binary Descriptor và bộ descriptor BRIEF. BINARY DESCRIPTOR LÀ GÌ? Các Local Feature Descriptors như SIFT, RootSIFT và SURF mà chúng ta đã tìm hiểu đều rất mạnh mẽ và hiệu quả trong các ứng dụng như Image Classification, Content-Based Image… Continue reading [Binary Descriptor] BRIEF