C/C++

Trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện tinyXML2

Xin chào, bài viết này giới thiệu về tinyXML2, một thư viện C++ dùng để xử lý file XML. Trong khuôn khổ bài viết chúng ta sẽ tìm hiểu cách trích xuất dữ liệu từ file XML. Các functions quan trọng Đầu tiên chúng ta cần clone thư viện tinyXML2 về từ Github. Vì không… Continue reading Trích xuất dữ liệu từ file XML với thư viện tinyXML2

C/C++

Command-line arguments in C/C++

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu cách trup cập các arguments được truyền vào chương trình C/C++ khi nó được thực thi. ARGC VÀ ARGV Trong chương trình C/C++, khi function main() được gọi, nó sẽ được cung cấp hai đối số, thường được đặt tên là argc và argv. int main(int argc,… Continue reading Command-line arguments in C/C++

Python

Python Standard Library – subprocess

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng module subprocess của Python 3 để thực thi các command lines, nhằm thay thế cho các các method đã cũ như os.system() và os.popen(). FUNCTION SUBPROCESS.RUN() Cách đơn giản nhất để sử dụng subprocess module là gọi function run() (hoặc function… Continue reading Python Standard Library – subprocess