C/C++ · Python

Màu mè trên Terminal

Bài viết này sẽ giới thiệu cách tô màu cho chuỗi ký tự được xuất ra Terminal. Khi lập trình, việc debug và xuất kết quả được thực hiện chủ yếu ở cửa sổ Terminal và những thông tin quan trọng sẽ được nhấn mạnh nếu có thêm màu sắc. ANSI ESCAPE CODE ANSI Escape… Continue reading Màu mè trên Terminal

Computer Vision

[Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử của các thuật toán Face Recognition và hai thuật toán được sử dụng phổ biến: Eigenfaces và LBPs. FACE RECOGNITION LÀ GÌ? Phối hợp với Face Detection, một kỹ thuật dùng để phát hiện sự hiện diện của khuôn… Continue reading [Face Recognition] Eigenfaces and LBPs algorithm

Computer Vision

[Image Classification] k-Means Clustering

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về k-Means Clustering - một thuật toán Unsupervised Learning được sử dụng rất phổ biến để phân nhóm dữ liệu. TÌM HIỂU VỀ K-MEANS CLUSTERING Với k-Means clustering, chúng ta có thể phân chia tập dữ liệu thành k nhóm (cluster) riêng biệt, trong… Continue reading [Image Classification] k-Means Clustering

Computer Vision

[Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Object Tracking và giải thuật Centroid Tracking, qua đó áp dụng vào bài toán đếm số lượng xe đang lưu thông trên đường. OBJECT TRACKING LÀ GÌ? Nói đơn giản, Object Tracking là một giải thuật nhằm xác định vị trí mới của… Continue reading [Object Tracking] Simple vehicle counter with OpenCV