Python

Python 3 built-in attributes

Xin chào, bài viết này sẽ giới thiệu một số built-in attributes được định nghĩa trong Python 3.


 • I.__dict__: là một Dict được sử dụng để chứa các biến của một object I;
 • C.__name__: một String chứa tên của module, class; nếu module hiện tại là chương trình chính thì __name__ == ‘__main__’;
 • I.__class__: tên của class mà object được tạo;
 • C.__bases__: một tuple chứa tên các class mà class C thừa kế;
 • C.__mro__: Method Resolution Order của class C

Example:

class A:
  pass

class B(A):
  pass

class C(A):
  pass

class D(B, C):
  def __init__(self):
    self.a = 0
    self.b = 1

d = D()

print("__dict__: ", d.__dict__)
print("__name__: ", D.__name__)
print("__class__: ", d.__class__)
print("__bases__: ", D.__bases__)
print("__mro__: ", D.__mro__)

Output:
__dict__: {‘a’:0, ‘b’:1}
__name__: D
__class__: <class ‘__main__.D’>
__bases__: (<class ‘__main__.B’>, <class ‘__main__.C’>)
__mro__: (<class ‘__main__.D’>, <class ‘__main__.B’>, <class ‘__main__.C’>, <class ‘__main__.A’>, <class ‘object’>)


Reference:
[1] Built-in Attributes – Python Pocket Reference.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s