Embedded Linux

How to Mount a USB Drive on the Raspberry Pi

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập vào USB với Raspberry Pi.


KẾT NỐI USB VỚI RASPI VÀ XÁC ĐỊNH PHÂN VÙNG

Để kiểm tra phân vùng của USB, ta sử dụng lệnh sau:

$ sudo blkid

blkid

Như vậy chúng ta đã nhận được các thông tin của USB:

 • Phân vùng: /dev/sda1;
 • Tên: U0;
 • UUID: D3E7-F32D;
 • Type: vfat.

MOUNTING

+ Tạo thư mục để mount USB:
$ mkdir /media/usb

+ Cài đặt owner cho thư mục đó:
$ sudo chown -R pi:pi /media/usb

+ Mount phân vùng của USB:
$ sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi

Trong đó, tùy chọn -o uid=pi,gid=pi cho phép chúng ta ghi và chỉnh sửa các nội dung của USB mà không cần lệnh sudo.


AUTO-MOUNTING

Mỗi khi reboot là phân vùng của USB sẽ bị unmount, do đó auto-mounting cho các USB với UUID được xác định trước sẽ thuận tiện hơn nhiều.

+ Mở file fstab:
sudo nano /etc/fstab

+ Chèn vào cuối file fstab dòng sau:
UUID=D3E7-F32D /media/usb vfat auto,nofail,noatime,users,rw,uid=pi,gid=pi 0 0

Trong đó:

 • UUID=D3E7-F32D là UUID của USB có được từ lệnh blkid;
 • /media/usb là thư mục sẽ chứa phân vùng USB;
 • auto có nghĩa là auto-mounting khi hệ thống được boot;
 • nofail cho phép hệ thống boot kể cả khi không có USB được kết nối;
 • noatime dừng cập nhật thời gian truy cập vào file mỗi khi có file được đọc, giúp tăng hiệu năng;
 • users cho phép các users quyền mount và unmount;
 • rw cho phép read/write, trong khi đó ro = read-only;
 • 0 có nghĩa là “dumping” = false;
 • 0 có nghĩa là bỏ qua file system check, đối với root file system, tham số này nên là 1.

UNMOUNTING

Để unmounting phân vùng của USB, chúng ta sử dụng lệnh:
$ sudo umount /media/usb


SUMMARY

Như vậy chúng ta đã biết cách truy cập vào USB từ Raspberry Pi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Thân ái và quyết thắng.

Reference:
[1] AskUbuntu – How to access a usb flash drive from the terminal?
[2] How To Mount A USB Flash Disk On The Raspberry Pi.
[3] What Is the Linux fstab File, and How Does It Work?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s