Python

Python Standard Library – json

Xin chào, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo và truy xuất dữ liệu ở định dạng JSON (JavaScript Object Notation) với ngôn ngữ Python 3.


GHI DỮ LIỆU DƯỚI ĐỊNH DẠNG JSON (ENCODING JSON DATA)

Để kết xuất dữ liệu về định dạng JSON chúng ta sử dụng function json.dump(data, file) và json.dumps(data).

Functions:

– ghi dữ liệu vào file dưới định dạng JSON:

json.dump(data, file, indent=None)

Trong đó:

 • data – dữ liệu cần ghi vào file, ở dạng Dict hoặc List;
 • file – đối tượng file cần ghi dữ liệu;
 • indent – định dạng căn lề cho dữ liệu, thường là 4.

– ghi dữ liệu vào String dưới định dạng JSON:

returnString = json.dumps(data, indent=None)

Trong đó:

 • data – dữ liệu cần kết xuất, ở dạng Dict hoặc List;
 • indent – định dạng căn lề cho dữ liệu, thường là 4.
 • returnString – đối tượng String chứa dữ liệu ở định dạng JSON.

Example 1: Ghi dữ liệu dưới định dạng JSON

>>> import json
>>> data = {"A":1, "B":2, "C":{0:48, 1:49, 2: 50}}
>>> resultString = json.dumps(data)
>>> resultString
'{"A":1, "B":2, "C":{"0":48, "1":49, "2": 50}}'
>>> f = open("result.json", "w")
>>> json.dump(data, f, indent=4)
>>> f.close()

Output:
Mở file result.json với notepad++, chúng ta sẽ nhận được:

{
  "A": 1,
  "B": 2,
  "C": {
    "0": 48,
    "1": 49,
    "2": 50
  }
}

ĐỌC DỮ LIỆU Ở ĐỊNH DẠNG JSON (DECODING JSON DATA)

Để đọc dữ liệu ở định dạng json từ file và String chúng ta sử dụng function json.load(file) và json.loads(String).

Function:

data = json.load(file)

data = json.loads(String)

Trong đó:

 • file – đối tượng file chứa dữ liệu cần đọc ở định dạng JSON;
 • String – đối tượng String chứa dữ liệu cần đọc ở định dạng JSON;
 • data – dữ liệu đã đọc được, ở dạng Dict hoặc List.

Example 2: Đọc dữ liệu ở định dạng JSON

>>> import json
>>> f = open("result.json", "r")
>>> data = json.load(f)
>>> f.close()
>>> data
{"A":1, "B":2, "C":{"0":48, "1":49, "2": 50}}
>>> type(data)


SUMMARY

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cách đọc và ghi dữ liệu ở định dạng JSON với Python 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Thân ái và quyết thắng.

Reference:
[1] json — JSON encoder and decoder.
[2] Working With JSON Data in Python.
[3] Python JSON.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s