AVR · Embedded System

Flashing AVR MCUs with AVRDUDE and Arduino board.

AVRDUDE là gì nhỉ?

AVRDUDE – AVR Downloader Uploader – is a program for downloading and uploading the on-chip memories of Atmel’s AVR microcontrollers. It can program the Flash and EEPROM, and where supported by the serial programming protocol, it can program fuse and lock bits.

Chắc chắn chúng ta đều đã nghe qua cái tên Arduino, một nền tảng lập trình được đơn giản hóa và khá hiệu quả. Arduino có thể được lập trình bởi ngôn ngữ Wiring của nó hoặc C-AVR. Arduino dựa trên các MCU của AVR (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4,…). Tuy nhiên, đưa cả một board Arduino vào sản phẩm thực tế đôi khi quá tốn kém và không hiệu quả (cả về tài nguyên và kinh tế). Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng các MCU rẻ hơn và ít ngoại vi hơn như dòng ATtiny. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lập trình cho MCU ATtiny2313(A) với AVRDUDE và một board Arduino UNO R3.

Lưu ý: Chúng ta cần cài đặt WinAVR và Arduino IDE trước khi đi tiếp.


Setting up Arduino board as ISP programmer

Để sử dụng như một ISP programmer,chúng ta chỉ cần mở sketch ArduinoISP và nạp cho Arduino (File -> Examples -> ArduinoISP).

Chú ý: nếu trong hàm void heartbeat() có delay(40) thì đổi thành delay(20).


Kết nối programmer với MCU ATtiny2313

Chúng ta sẽ sử dụng giao tiếp SPI để giao tiếp giữa programmer và target MCU.

Wiring diagram:

Arduino pin 10 —> RESET
Arduino pin 11 —> MOSI
Arduino pin 12 —> MISO
Arduino pin 13 —> SCK
5V —> VCC
GND —> GND
Ngoài ra, chân Reset của Arduino cần nối với GND thông qua một tụ 10uF.

arduino_prog_isp


Viết code cho ATtiny2313

Chúng ta có thể viết code trên Arduino IDE hoặc AVRstudio, miễn sao có file .hex là được. Mình sẽ không hướng dẫn cách lập trình ở đây.
Ngoài ra, chúng ta còn phải tính fusebytes để nạp vào MCU (fusebytes sẽ qui định các thông số để MCU làm việc). Các bạn có thể tính fusebytes theo công cụ này:
AVR Fuse Calculator


Nạp code cho ATtiny2313

Sau khi đã có được file .hex và tính toán xong fusebytes, chúng ta sẽ nạp code cho ATtiny2313

Mở cmd hoặc Windows PowerShell lên, di chuyển đến folder chứa file .hex mà chúng ta vừa có và nhập vào:

$ avrdude -P com23 -b 19200 -c avrisp -p attiny2313 -U flash:w:irremote.hex -U lfuse:w:0x64:m -U hfuse:w:0xDF:m -U efuse:w:0xFF:m

Trong đó:

  • -P port: cổng COM mà Arduino đang dùng.
  • -b baudrate: khi dùng Arduino as ISP, baudrate = 19200.
  • -c programmer-id: khi dùng Arduino as ISP, programmer là avrisp.
  • -p partno: tên của MCU được nạp, ở đây là attiny2313.
  • -U memtype:op:filename[:format]: thực hiện lên bộ nhớ memtype (flash, eeprom, lfuse, hfuse, efuse) một operation (r|w|v) với filename.hex; riêng đối với fuse, format = m.

Khi chương trình được nạp thành công chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau:
avrdudecmd
Chúc các bạn thành công.

Bài viết có tham khảo:

  1. http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
  2. http://codeandlife.com/2012/03/21/using-arduino-uno-as-isp/
  3. http://www.engbedded.com/fusecalc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s